Klub

Český klub sběratelů lastur (ČKSL) byl založen 21. ledna 1995. V současné době má 152 aktivních členů a každým rokem jich přibývá. Po dvacet letech existence máme za sebou celou řadu výměnných setkání konajících se nepravidelně v Praze, Brně a Hradci Králové. Vyvrcholením roční činnosti je vždy na podzim dvoudenní Mezinárodní prodejní výstava, kterou navštěvuje rok od roku stále více návštěvníků nejen z České a Slovenské republiky, ale i z jiných států Evropy. Dokonce v uplynulém roce přijeli vystavovatelé z Japonska a Senegalu. Členové klubu se zajímají o mořské, suchozemské a také fosilní měkkýše a veškeré přírodniny pocházející z moře. Pro členy klubu vydáváme 4 x do roka zpravodaj VOLUTA, který obsahuje řadu informací o činnosti klubu a samozřejmě vše, co se týká této nádherné části přírody. Navázali jsme kontakt s malakologickým klubem v Německu a USA, odkud dostáváme jejich klubové časopisy, ze kterých rovněž čerpáme nové poznatky a informace. Všichni, kdo mají zájem stát se členy klubu, jsou vítáni. Členský příspěvek na jeden rok činí 350 Kč. Předsedou ČKSL je v současné době Jaroslav Derka.

Činnosti klubu, a proč být členem

Klub poskytuje informace o dění v oblasti sběratelství lastur. Zpravidla čtyřikrát ročně vydává klubový zpravodaji „Voluta“, kam mohou členové přispívat. Klub pořádá specializovaná výměnná setkání a prodejních výstavy mušlí, ulit a mořských přírodnin. Členové získávají možnost inzerce v klubovém zpravodaji, uveřejnění adres tuzemských členů i spřátelených členů cizích klubů.


Povinnosti členů:

Propagovat klub a pomáhat v jeho rozvoji – informovat ve svém okolí o existenci klubu a jeho činnosti, přispívat podle svých možností do zpravodaje, zaplatit roční režijní členský poplatek ve výši 350,- Kč (pro zahraniční členy kvůli cenám poštovného 20 Eur) složenkou na adresu:
Jaroslav Derka, Holečkova 51/370, 150 00 Praha 5. V případě dotazů stran členství kontaktujte prosím předsedu Jaroslava Derku, e-mail jderka(zavináč)volny.cz, a zašlete na tuto adresu níže uvedenou vyplněnou přihlášku a k vystavení členské legitimace fotografii pasového formátu. V případě potřeby kontaktujte předsedu telefonicky – 604 821 249.

The Czech Shell Collectors‘ Club (ČKSL) was founded on January 21, 1995. It currently has 152 active members and is increasing every year. After twenty years of existence, we have a number of exchange meetings taking place irregularly in Prague, Brno and Hradec Králové. The culmination of the annual activity is always the autumn two-day International Sales Exhibition, which is visited year by year by more and more visitors not only from the Czech and Slovak Republics, but also from other European countries. Even last year, exhibitors from Japan and Senegal came. Club members are interested in marine, terrestrial and also fossil molluscs and all natural products originating from the sea. We publish the VOLUTA newsletter for club members 4 times a year, which contains a lot of information about the club’s activities and, of course, everything related to this beautiful part of nature. We have established contact with the malacology club in Germany and the USA, from where we receive their club magazines, from which we also draw new knowledge and information. Everyone who is interested in becoming a member of the club is welcome. The membership fee for one year is 350 CZK. The chairman of the CCLC is currently Jaroslav Derka.

Club activities and why be a member:

The club provides information on events in the field of shell collecting. As a rule, it publishes the „Voluta“ club newsletter four times a year, to which members can contribute. The club organizes specialized exchange meetings and sales exhibitions of shells, conch shells and marine natural products. Members get the opportunity to advertise in the club newsletter, publish the addresses of domestic members and friendly members of foreign clubs.

Duties of members:
To promote the club and help in its development – to inform in its surroundings about the existence of the club and its activities, to contribute to the newsletter according to its possibilities, to pay an annual overhead membership fee in the amount of 350 CZK (for foreign members due to postage prices 20 EUR) by voucher to the address:
Jaroslav Derka, Holečkova 51/370, 150 00 Prague 5. In case of questions from the parties to the membership, please contact the chairman Jaroslav Derka, e-mail jderka (at) volny.cz, and send the completed application form below to this address. A passport-size photograph is required to issue a membership card If necessary, contact the chairman by phone – 604 821 249.

0 Shares

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít