Členství

Logo ČKSL

Činnosti klubu, a proč být členem

Klub poskytuje informace o dění v oblasti sběratelství lastur. Zpravidla čtyřikrát ročně vydává klubový zpravodaji „Voluta“, kam mohou členové přispívat. Klub pořádá specializovaná výměnná setkání a prodejních výstavy mušlí, ulit a mořských přírodnin. Členové získávají možnost inzerce v klubovém zpravodaji, uveřejnění adres tuzemských členů i spřátelených členů cizích klubů.

Povinnosti členů:
Propagovat klub a pomáhat v jeho rozvoji – informovat ve svém okolí o existenci klubu a jeho činnosti, přispívat podle svých možností do zpravodaje, zaplatit roční režijní členský poplatek ve výši 350,- Kč (pro zahraniční členy kvůli cenám poštovného 20 Eur) složenkou na adresu:
Jaroslav Derka, Holečkova 51/370, 150 00 Praha 5. V případě dotazů stran členství kontaktujte prosím předsedu Jaroslava Derku, e-mail jderka(zavináč)volny.cz, a zašlete na tuto adresu níže uvedenou vyplněnou přihlášku a k vystavení členské legitimace fotografii pasového formátu. V případě potřeby kontaktujte předsedu telefonicky – 604 821 249.

Přihláška-do-Českého-klubu-sběratelů-lastur

Club activities and why be a member:

The club provides information on events in the field of shell collecting. As a rule, it publishes the “Voluta” club newsletter four times a year, to which members can contribute. The club organizes specialized exchange meetings and sales exhibitions of shells, conch shells and marine natural products. Members get the opportunity to advertise in the club newsletter, publish the addresses of domestic members and friendly members of foreign clubs.

Duties of members:
To promote the club and help in its development – to inform in its surroundings about the existence of the club and its activities, to contribute to the newsletter according to its possibilities, to pay an annual overhead membership fee in the amount of 350 CZK (for foreign members due to postage prices 20 EUR) by voucher to the address:
Jaroslav Derka, Holečkova 51/370, 150 00 Prague 5. In case of questions from the parties to the membership, please contact the chairman Jaroslav Derka, e-mail jderka (at) volny.cz, and send the completed application form below to this address. A passport-size photograph is required to issue a membership card If necessary, contact the chairman by phone – 604 821 249.

Application-for-the-Czech-Club-of-Shell-Collectors

Print Friendly, PDF & Email
0 Shares