Dokumenty

Přihláška do ČKSL

Application for CCCC (Czech Conch Collectors Club)

Hlavní činnosti a výhody členství v klubu :

  • informace o různém dění v oblasti sběratelství lastur – zpravidla 4x ročně v klubovém zpravodaji „Voluta“
  • pořádání specializovaných výměnných setkání a prodejních výstav mušlí a mořských přírodnin
  • možnost inzerce v klubovém zpravodaji
  • uveřejnění adres tuzemských členů i spřátelených členů cizích klubů
  • členská legitimace (nutná fotografie pasového formátu)

Povinnosti členů:

  • propagovat klub a pomáhat v jeho rozvoji – informovat ve svém okolí o existenci klubu a jeho činnosti
  • přispívat podle svých možností do zpravodaje
  • zaplatit roční režijní členský poplatek ve výši 350,- Kč složenkou na adresu:
  Jaroslav Derka
  Holečkova 51/370
  150 00 Praha 5
   
kontaktní tel.: 604 821 249     
    
e-mail:     jderka@volny.cz

Přihláška do Českého klubu sběratelů lastur Příjmení, jméno:____________________________Datum narození:__________Adresa:__________________________________________

PSČ:___________Telefon:_________________________

E-mail:___________________________

Sběratelská specializace:___________________________________________

Datum:________________

 

Podpis:________________________________________

Czech Conch Collectors Club

 gathers together lovers of shells and sea natural objects, those interested in studying and collecting them

Main activities and advantages of club membership:

 ·        informing on various events in the field of shell collecting – usually four times a year in the club bulletin Voluta
·        organising special exchange meetings and sales exhibitions of shells and sea natural objects
·        possibility to advertise in the club’s bulletin
·        publication of local and international members contact information
·        membership card (passport photo necessary)

Members’ obligations:

·        promoting club and helping in its development – informing about its existence and activities

·        contributing to the bulletin if possible

·        paying annual fee of 500.- CZK to the address:                                                                                                           

Jaroslav Derka                                                                    

Holečkova 51/370
150 00 Praha 5

Czech Republic

e-mail:  jderka@volny.cz  

www. cksl.cz              

Application form for the Czech Conch Collectors Club

First Name:__________________ Surname:____________________

Date of Birth:_______________

Address:_________________________________________________

Postal Code:_______________

Phone: _______________________________ E-mail:_____________________________

Collecting Interests:_______________________________________________________

Date:_____________________________ 

Signature: ____________________________

Přihláška do ČKSL